top of page

Ես հրապարակել եմ աշխատանք, որը թվագրվում է 2007 թվականից: Ես որոշեցի սկսել 2017 թվականից, քանի որ հենց այդ ժամանակ ստեղծեցի իմ կայքի այս բաժինը, գումարած, որ կայքը հավանաբար չէր բեռնվի, եթե ամեն ինչ ավելացնեմ: Որոշ թողարկումներ այստեղ նշված չեն, քանի որ ինձ հետ երբեք չեն կապվել: Եթե ինչ-որ բան բաց եմ թողնում, խնդրում եմ տեղեկացրեք ինձ և ես կավելացնեմ, երբ ժամանակ գտնեմ:  

2023 Releases (In no particular order) 

2021 Թողարկումներ (առանց հատուկ կարգի) Covid-ի պատճառով շատ թողարկումներ հետաձգվում են։

2021 Releases (In no particular order) Due to covid, many releases are delayed.

2020 Releases (առանց հատուկ հերթականության)

2019 Releases (առանց հատուկ հերթականության)

2018 Releases (առանց հատուկ հերթականության)

2017 Թողարկումներ (առանց հատուկ հերթականության)

bottom of page